loader
Gazipaşadaki B Tipi Yeni Orman Yolu İhalesini Kim Alacak?

Gazipaşadaki B Tipi Yeni Orman Yolu İhalesini Kim Alacak?

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca İşletme Şefliği tarafından yapılan duyuruda; Çamlıca İşletme Şefliği 19 Kod Nolu B Tipi Yeni Orman...

Gazipaşadaki B Tipi Yeni Orman Yolu İhalesini Kim Alacak?
 
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca İşletme Şefliği tarafından yapılan duyuruda;
 
“Antalaya Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca İşletme Şefliği 19 Kod Nolu  B Tipi Yeni Orman Yolu, Çığlık İşletme Şefliği 113 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu ve Gazipaşa İşletme Şefliği 52 Kod Nolu B Tipi Yeni Orman Yolu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” ifadelerine yer verildi. 
 
Antalya Gazipaşa haberler olarak edindiğimiz bilgiye göre:
 
İhale  Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odasında, 5 Mart 2021 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. 
 
İlan Metni:
 
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca İşletme Şefliği
 
19 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu, Çığlık İşletme Şefliği 113 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu Ve Gazipaşa İşletme Şefliği 52 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu Yapım İşi
Orman İşletme Müdürlüğü-Gazipaşa Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
 
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca İşletme Şefliği 19 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu, Çığlık İşletme Şefliği 113 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu ve Gazipaşa İşletme Şefliğ 52 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 
2021/85227
 
1-İdarenin
 
a) Adı :
Orman İşletme Müdürlüğü-Gazipaşa Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
 
b) Adresi : GAZI MAHALLESI ULUSAL EGEMENLIK BULVARI 07900 GAZİPAŞA/ANTALYA
 
c) Telefon ve faks numarası : 
2425721044 - 2425721904
 
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Adı : 
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca İşletme Şefliği 19 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu, Çığlık İşletme Şefliğ 113 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu ve Gazipaşa İşletme Şefliğ 52 Kod Nolu "B" Tipi Yeni Orman Yolu Yapım İşi
 
b) Niteliği, türü ve miktarı: 
1. Kısım Çamlıca Şefliği 19 Kod Nolu Yolda 2+390 Km, 2. Kısım Çığlık Şefliği 113 Kod Nolu Yolda 1+180 Km, 3. Kısım Gazipaşa Şefliği 52 Kod Nolu Yolda 1+250 Km Yeni Orman Yolu Yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:
 
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Çamlıca Şefliği 19 Kod Nolu Orman Yolunda, Çığlık Şefliği 113 Kod Nolu Orman Yolunda Ve Gazipaşa Şefliği 52 Kod Nolu Orman Yolunda
 
ç) Süresi/teslim tarihi:
 
Yer tesliminden itibaren 140 (YüzKırk) takvim günüdür.
 
d) İşe başlama tarihi:
 
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
3-İhalenin
 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :
 
05.03.2021 - 10:00
 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :
 
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 
11.06.2011 tarih ve 27691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan EK: 1 yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin (A) Altyapı Yapı İşleri  V. Grup benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
 
İnşaat Mühendisliği Diploması
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Gazipaşa Haberler Not:
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Gazipaşa Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.gazipasahaberler.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve "kaynak gösterilse" dahi iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz ve başka bir yerde yeniden yayıma konulamaz.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler